วี.เอ็ม.ซี. ร่วมสัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกันกับมาตรวิท 
Welcome to V.M.C SAFETY GLASS
News & Event

วี.เอ็ม.ซี. ร่วมสัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกันกับมาตรวิทยา”

|
15.01.2018

         เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561  นางอัจฉรา  เจริญสุข  ผู้อำนวยการ มว.  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกันกับมาตรวิทยา” โดยในงานนี้ยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาโดย  นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   มีการเสวนา : มาตรวิทยาช่วยเพิ่มผลิตภาพได้อย่างไร  โดยโอกาสนี้  คุณชญานี  แพรพริ้วงาม  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท วี เอ็ม ซี เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้าร่วมและดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและควบคุมอุณหภูมิเตาเผาขึ้นรูปกระจกโค้ง ได้ผลลัพธ์และคำแนะนำที่จะสามารถนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตรวิทยา  การบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนนิยามหน่วยฐาน SI และ การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสู่ ISO/IEC 17025:2017”  บรรยายโดยนางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.  และ “แนวทางการจัดทำ Guideline เพื่อประกอบการตรวจประเมินทางเทคนิค บรรยายโดย ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

ที่มา  :   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ