านประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 คุณชญานี แพรพริ้วงาม กรรมก 
Welcome to V.M.C SAFETY GLASS
News & Event

วี.เอ็ม.ซี. ร่วมเสวนา งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10

|
28.07.2018

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”
 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก
คุณชญานี  แพรพริ้วงาม กรรมการผู้จัดการทั่วไป    ได้รับหนังสือเรียนเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมเสวนาในฐานะวิทยากรร่วม  ภายใต้หัวข้อ “ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”    นี้ด้วย
 จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้
นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด
ในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้